Afghanistan

Introductie

In november 2015 was op uitnodiging van de Nederlandse organisatie Village of Peace door twee medewerkers van Agrinas al een bezoek gebracht aan het achtergestelde en hooggelegen gebied Bamiyan in Centraal Afghanistan. De vraag die er lag was om te helpen bij het opzetten van een proeftuin voor de productie van fruit en groenten die tevens moest dienen om werkers te trainen voor andere op te zetten centra in het land. Het beleid van Village of Peace is erop gericht om de leiding en de uitvoering van de projecten vanaf het begin in Afghaanse handen te leggen. Het gevolg is dat de activiteiten vanuit Nederland moeten worden begeleid met op enige regelmaat bezoeken vanuit Nederland aan de projecten.

De algemene visie van Village of Peace is het breken van de cyclus van armoede, geweld en onrechtvaardigheid in Afghanistan, waarbij de nadruk ligt op weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers. Het onderdeel voedselveiligheid is een belangrijk onderdeel van het verwezenlijken van deze visie.

Regio Bamiyan

De Proeftuin in Bamiyan is gelegen aan de rand van de stad Bamiyan. De tuin is sinds begin 2016 vol in bedrijf: er staan twee kassen, de composthoop werkt, de fruitbomen staan in bloei en overal schiet het groen met kracht uit de grond. De Proeftuin heeft drie doelen:

Allereerst fungeert de tuin als opleidingscentrum. Het is de plek waar nieuwe personeelsleden van Village of Peace worden opgeleid tot agrarisch medewerker. De kennis en ervaring die ze hier opdoen, nemen ze vervolgens mee naar een andere proeftuin. Ook biedt de proeftuin plek aan ca. 5 studenten van de landbouwschool van Bamiyan.

Het tweede doel is: het verbouwen van groenten en fruit. Er is in Afghanistan weinig gezonde voeding voorhanden. Het voedsel dat in de proeftuin wordt verbouwd, wordt weer gebruikt in andere projecten van Village of Peace. Er zijn twee plastic tunnelkassen gebouwd met lokaal voor handen zijnde materialen. Deze kassen kunnen eenvoudig worden nagebouwd door boeren die hier visie voor hebben. Het doel van de kassen is de opkweek van zaailingen en verlenging van de teeltperiode.

Het derde doel is: voorlichting geven aan lokale boeren: wat is er mogelijk en wat valt er nog te verbeteren? Hierbij ligt de nadruk op direct toepasbare verbeteringen in de groenteteelt en de teelt van klein fruit. Denk bijvoorbeeld aan betere snoeimethoden van fruitbomen, het opstarten en onderhouden van compost en het verbeteren van de bodemgesteldheid.

In september 2016 bereikte ons het bericht dat de plaatselijke overheid besloten had om een nieuwe weg aan te leggen die dwars over onze proeftuin leidde!

Hierdoor kwam één derde deel van de tuin te vervallen en de kas die in april van datzelfde jaar was opgezet, moest worden verplaatst. Een groot bijkomend negatief effect van deze weg is het overvloedige stof dat over de tuin waait. In 2020 is de weg gelukkig geasfalteerd…

Sarpanah opvangtehuis

Zo’n 70 km van Bamiyan verwijderd ligt het voormalige lepraziekenhuisje ‘Zuflücht’. Dit werd in 2017 aan Village of Peace geschonken door de voormalige Duitse beheerder. In de loop van 2017 werd het in slechte staat verkerende gebouw gerenoveerd en het wordt nu gebruikt voor de opvang van weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers.

Agrinas is betrokken bij het beheer van de boomgaard (vnl. amandelen), bij beplanting van de hellingen met walnoten – en amandelbomen, bij de aanleg van een plastic tunnelkas en een groentetuin voor eigen gebruik. Voor de aanplant van de bomen moest een stuk helling geterrasseerd worden. Water wordt aangevoerd vanuit een boorgat, waarin een dompelpomp wordt aangedreven door zonne-energie. De bomen en de gewassen worden geïrrigeerd d.m.v. druppelbevloeiing.

Kippenproject

De lokale organisatie “Peace Village for Afghanistan Development Organization” heeft in de provincie Bamiyan een kippenproject opgezet met drie hoofdcomponenten: productie van mengvoer, opfok van broedkuikens en het houden van slachtkippen. Agrinas is hier slechts zijdelings bij betrokken.